Opłaty za przedszkole

 

 

 

 

 

UWAGA !!!!!

WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE PROSZĘ  DOKONYWAĆ NA RACHUNEK PRZEDSZKOLA

NR RACHUNKU: PKO BP 31 1020 2137 0000 9702 0121 3545

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  NR 1

UL. GÓRNICZA 1C

59-921 PORAJÓW

 

                                                               

 

 

Odpłatność za przedszkole.

1.     Świadczenie udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2.      Realizacja świadczenia, o którym mowa w pkt. 1, w PP nr 1 odbywa się w godzinach od 9.00do 14.00.

3.     Korzystanie z wychowania przedszkolnego w innym czasie niż opisanym w pkt. 2 jest odpłatne dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

4.     Wysokość opłaty, o której mowa pkt. 3 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.   Opłata, o której mowa w pkt. 4 wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) z dołu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.  Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

5.      Nie pobiera się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od rodziców (opiekunów prawnych) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

6.     Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie w przedszkolu wynosi – 9 zł.

7.      Opłata, o której mowa w pkt.. 6 podlega zwrotowi za dni, w których dziecko jest nieobecne, pod warunkiem zgłoszenia przewidywanej nieobecności lub rezygnacji z posiłku nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność lub rezygnacje z posiłku / Uchwała rady M i G Bogatynia Nr XXVII/198/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach.../

8.     Rodzice dzieci realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego  wnoszą  jedynie opłaty z tytułu  wyżywienia.

9.     Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu należy dokonywać każdego miesiąca z góry w wyznaczonym terminie  na konto przedszkola.

10.  W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację.  Nadpłatę za wyżywienie i pobyt w przedszkolu można odebrać w sekretariacie przedszkola w uzgodnionym terminie.

 

Uchwala_RM_w_sprawie_wysokosci_oplat_za_przedszkole.pdf