O NAS

 

Misja przedszkola                       Metody i formy pracy

Koncepcja pracy                         Zajęcia dodatkowe

Uroczystości i imprezy                Współpraca ze środowiskiem 

                                                                                                                                  

Czas pracy przedszkola:  6.00 – 16.00

Liczba oddziałów – 4

 

Naszym celem jest aby nasze przedszkole było jak ciepłe słoneczko:

-         funkcjonowało w atmosferze ciepła, sympatii i akceptacji

-         dawało wiele możliwości rozwoju wszystkim dzieciom

-         miało troskliwych, pracowitych i twórczych pracowników

-         dawało bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom

-         pracowało  wg założonych planów z jednoczesnym przyzwoleniem na twórczy nieład

-         wyposażone było w odpowiednie sprzęty i pomoce.

Nasza działalność wychowawczo dydaktyczna opiera się głównie na:

 -         realizacji zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

-         stwarzaniu atmosfery radości i życzliwości oraz zapewnieniu dzieciom warunków bezpiecznej zabawy,

-         kształtowaniu postaw pro społecznych i pozytywnego obrazu siebie,

-         kształceniu zdrowego stylu życia,

-         kształceniu aktywności poznawczej dziecka i wzbogacaniu jego doświadczeń,

-         wyrabianiu wrażliwości estetycznej,

  Przedszkole udziela wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej :

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu , w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

Potrzeba objęcia dziecka pomocą ppp w przedszkolu wynika w szczególności:

1)  z niepełnosprawności; ;

2)    z niedostosowania społecznego;

3)     z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4) z zaburzeń zachowania lub emocji

5 ) ze szczególnych  uzdolnień

6 ) ze specyficznych trudności w uczeniu się ;

7 ) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych

8 ) z choroby przewlekłej;

9 ) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10 ) z niepowodzeń edukacyjnych

11 ) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12 ) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.;

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu,  rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu

ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu,  jest udzielana z inicjatywy:

1)rodziców dziecka;

3) dyrektora przedszkola,

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

5) poradni;

7) pomocy nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego.

7. W przedszkolu  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

4 ) porad i konsultacji.

8. W przedszkolu  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

MOCNE  STRONY  PRZEDSZKOLA :

-         Ciekawe oferty edukacyjne

-         Imprezy i uroczystości przedszkolne

-         Sukcesy dzieci

-         Współpraca ze szkołą

-         Przygotowanie dzieci do szkoły

-         Bardzo dobra opieka

-         Podejście do dzieci

-         Współpraca z rodzicami

-         Wyposażenie i baza dydaktyczna

-         Estetyka

-         Zadowolenie rodziców

-         Doskonalenie i dodatkowe kwalifikacje nauczycieli.