Koncepcja pracy

 

Nasze motto:

 

„ Mów dziecku, że jest dobre, że może , że potrafi…..

 

Wizja dziecka w naszym przedszkolu:

Dziecko jest:

· ciekawe świata

· radosne

· ufne w stosunku do nauczycieli

· aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola

· kulturalne i tolerancyjne

· uczciwe i prawdomówne

· twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej

· odpowiedzialne i obowiązkowe

· świadome zagrożeń

 

Nasza misja:

Wszystkie działania kierujemy na wspomaganie rozwoju i edukację dziecka. Podczas sprawowania opieki, wychowania i kształcenia zapewniamy dziecku możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka. W pracy kierujemy się słowami Janusza Korczaka : „...mów dziecku , że jest dobre, że może, że potrafi.....”

 

W naszym przedszkolu dziecko:

 

Model absolwenta przedszkola:

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole…

 

- wykazuje:

· motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego

· umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z

posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

· umiejętność koncentracji, wytrwałość

· umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie współdziałać z rówieśnikami

· samodzielność

· tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

· odporność na stres

- posiada:

· zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych

· wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

· podstawową wiedzę o świecie

· pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest ocenianenie hamowały jego aktywności

 

- umie :

· cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

- rozumie i zna :

· prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi

· zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

· zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania

· kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe

· potrzebę szanowania przyrody i środowiska

 

- nie obawia się:

 

· występować publicznie

· reprezentować grupę, przedszkole

· chwalić się swoimi pomysłami

· wykazywać inicjatywę w działaniu

· wyrażania swoich uczuć

 

PRZEDSZKOLE INTERESUJE SIĘ LOSAMI SWOICH ABSOLWENTÓW poprzez różne formy działalności – współpraca ze szkołą, z rodzicami, ze środowiskiem;

System wartości:

Twórczość- dziecko wyzwala swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera twórczość innych i potrafi ja odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich działaniach.

Wytrwałość – podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich  postanowieniach.

Doskonałość– dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.

Szczęście – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.

Odwaga – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.

Piękno- dziecko dostrzega wartości w sztuce ( literatura, plastyka, muzyka, taniec ) i wsparcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

 

Dziecko ma prawo do :

 

NASZE PRIORYTETY:

· Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

· Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie

· W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

· Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.

· W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans

edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

· Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

· W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.

· Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

· Działalność przedszkola promowana jest w środowisku

· Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania,

rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

· Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

· Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi

 

Kryteria sukcesu, oczekiwane efekty :

1. 1. Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

2. Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole.

3. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

4. Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola.

5. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

6. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

7. Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku.

8. Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

 

METODY PRACY

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:

· Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,

· Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,

· Opowieść ruchowa,

· Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,

· Praca szkolna K.Orffa,

· Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,

· Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,

· Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się,

· Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania:

- Alfabet Piosenek,

- Śpiewane Litery,

- Wierszyki do Rysowania,

· Relaksacja,

· Techniki parateatralne,

· Bajkoterapia,

· Zabawy paluszkowe,

· Drama,

· Pantomima,

· Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

·  Cele wychowania i edukacji ,

· Działania zorientowane na dziecko,

· Aktualne pory roku,

· Święta i uroczystości,

· Tradycje przedszkola.

Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w zajęciach z religii. Do przedszkola mogą uczęszczać również dzieci innych wyznań.

 

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

Nauczyciele poszczególnych grup realizują Program Adaptacyjny

mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola.

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:

· Bliska więź dziecka z rodzicami

· Brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,

· Nadopiekuńczość rodziców,

· Liberalne wychowanie,

· Małe poczucie bezpieczeństwa.

Cele adaptacji:

· Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,

· Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,

· Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,

· Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,

· Poznanie się i integracja rodziców między sobą.

Pomoc dziecku w adaptacji:

· Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką

wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,

· Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,

· Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie

innych dzieci i pań nauczycielek,

· Cykl wizyt w przedszkolu –„drzwi otwarte” oraz „dni adaptacyjne”

· Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,

· Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,

· Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,

· Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),

· Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do

przedszkola,

· Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie

placówki: imprezy i uroczystości okolicznościowe

Pomoc dla rodziców:

· Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,

· Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),

· Zorganizowanie spotkań w przedszkolu

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

 

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD

OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE

· Nagradzanie pochwałą i uznaniem,

· Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności,

· Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,

· Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela,

· Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka,

· Znaczek z wesołą minką.

 

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

· Tłumaczenie i wyjaśnianie,

· Ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku ,aby skłonić go do autorefleksji,

· Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,

· Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

· Czasowe odebranie przyznanego przywileju,

· Odsunięcie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji,

· Znaczek ze smutną minką,

· Kącik przemyśleń, krzesełko emocji

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAM

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

 

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO

Rada Pedagogiczna pracuje zespołowo w zakresie prowadzenia ewaluacji, WDN, promocji przedszkola, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele współpracują ze sobą  systematycznie , prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

 W przedszkolu organizowane są zajęcia  finansowane przez organ prowadzący przedszkole - są to

· Zajęcia rytmiczne z elementami języka niemieckiego

· Logopedia

· Zajęcia o charakterze terapeutycznym

· Religia

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich

pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

· Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych przedszkola i środowiska rodzinnego,

· Wszechstronny rozwój dziecka,

· Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

· Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo – edukacyjnej,

· Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

· Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

· Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

· ączenie rodziców dzieci do życia grupy przedszkolnej i przedszkola,

· Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

· Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

· Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

· Zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania z Radą Rodziców,

· Zebrania grupowe – w poszczególnych grupach wiekowych ,

· Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

· Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

· Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie wytworów pracy dziecięcej,

· ączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych –okolicznościowych ( koncerty, kiermasze, wystawy, galerie ),

· Konkursy, wycieczki,

· Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu  zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie różnych prac.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie gminy oraz spoza niej. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

Celem współpracy z instytucjami jest:

1. Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

2. Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

3. Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

4. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

5. Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

6. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

Współpraca z:

· Urzędem Gminy,

· Posterunkiem Policji (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji),

· ZSP i G  w Porajowie ,

· Nadleśnictwem Pieńsk ,

· Placówkami przedszkolnymi,

· Biblioteką szkolną,

· Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury,

·  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bogatyni,

· Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bogatyni,

 

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

· Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

· Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

· Prowadzenie kroniki przedszkola,

· Organizację uroczystości przedszkolnych,

· Artykuły prasowe w gazecie lokalnej dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,

· Prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej przedszkola,

· Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 

 DALSZE ZAMIERZENIA I DZIAŁANIA:

W zakresie bazy:

a. Malowanie sal zabaw

b. Zakup mebli przedszkolnych

c. Doposażenie w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne

d. Doposażenie poszczególnych stałych i ruchomych kącików zabaw

 

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 

a. Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

b. Spotkania ze specjalistami: psychologiem, pediatrą, logopedą, stomatologiem.

 

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 

a. Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności, oraz przenoszenie ich na grunt przedszkola.

b. Zachęcanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,

c. Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor.

 

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

a. Organizacja pikniku rodzinnego.

b. Udział w akcjach charytatywnych

c. Zapraszanie ważnych osób do przedszkola: muzyk, sportowiec, malarz, poeta, rzeźbiarz…

d. Pogłębienie współpracy z biblioteką.

e. Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.

f. Współpracowanie z nauczycielami innych placówek oświatowych w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.

g. Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

 

 

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom

wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich

praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz

poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy

naszego przedszkola.